Więcej niż nowy dowód

Od 4 marca wydawane są nowe dowody osobiste, tzw. e-dowody. Dokument nie tylko zaświadcza o tożsamości danej osoby, ale posiada także warstwę elektroniczną.

Z jakich usług będzie można korzystać posiadając nowy dowód?
Nowy dowód zewnętrznie wygląda bardzo podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Wbudowany chip nie jest widoczny. Jedynym nowym elementem na pierwszej stronie dokumentu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też nowy dowód przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione danych zapisanych w warstwie elektronicznej.
Nie zmieniają się także dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza on tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic państw, które uznają go za dokument podróży. 
 
Tym, co sprawia, że dowody wydawane po 4 marca stają się „e-dowodami” jest warstwa elektroniczna, czyli wbudowany chip.  To właśnie dzięki niemu osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. 
Po uruchomieniu warstwy elektronicznej e-dowód może służyć jako:
  • profil osobisty – środek identyfikacji elektronicznej,
  • podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny,
  • dokument podróży (aplikacja ICAO),
  • narzędzie do wykonania podpisu kwalifikowanego,
  • narzędzie do potwierdzania obecności. 
Profil osobisty to zestaw danych, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz datę i miejsce urodzenia. Jest zapisany wewnątrz e-dowodu. Umożliwia logowanie do portali administracji publicznej. Dzięki tym danym administracja publiczna może jednoznacznie zidentyfikować osobę korzystającą z usługi internetowej. Prawdziwość tych danych potwierdza certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia, zamieszczony w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. E‑dowód umożliwia zalogowanie się do wybranych usług na platformie obywatel.gov.pl, a po dostosowaniu do innych portali internetowych administracji publicznej.
Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w e‑dowodzie, powinieneś wyrazić na to zgodę podczas składania wniosku o nowy dokument.
W warstwie elektronicznej e-dowodu znajdą się dane jego posiadacza, w tym fotografia zapisana w wersji elektronicznej, jako zdjęcie biometryczne. Dzięki temu będzie to dokument podróży zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W e-dowodzie znajdzie się też aplikacja ICAO. Dzięki temu możesz być szybciej i sprawniej obsłużony na lotnisku.
E-dowód będzie też można wykorzystać do kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Będzie w nim bowiem zapewniona przestrzeń na zamieszczenie elektronicznych danych, które umożliwiają składanie takiego podpisu. Dzięki temu będziesz miał jedną kartę (e-dowód), przy użyciu której będziesz mógł posługiwać się kwalifikowanym podpisem elektronicznym dowolnego dostawcy certyfikatów.
W każdym e-dowodzie będzie także zamieszczony certyfikat potwierdzenia obecności. Przy użyciu będziesz mógł potwierdzić swoją obecność w określonym miejscu i czasie. 
Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego będzie możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów PIN dla każdego z tych certyfikatów (odpowiednio 4-cyfrowy PIN1 i 6-cyfrowy PIN2) Możesz ustalić kody już w urzędzie gminy przy odbiorze dowodu osobistego. Jeżeli nie ustaliłeś kodów przy odbiorze dowodu osobistego, będziesz mógł to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.
Aby móc korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu (np. logowanie się do serwisu obywatel.gov.pl) musisz posiadać czytnik do e-dowodu oraz zainstalować oprogramowanie do obsługi e-dowodu, które dostępne jest na stronie Ministerstwa Cyfryzacji (www.gov.pl).
Wnioski o wydanie e-dowodu można składać w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania oraz przez internet (www.obywatel.gov.pl). Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.
Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód nie jest bezpłatna.
mar
 
Informacje przygotowane na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej www.gov.pl.
 


Lista Ważne tematy
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama