O Użytkowaniu wieczystym

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Zatem właściciele mieszkań w blokach oraz domów jednorodzinnych stojących na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste uwłaszcza się z mocy prawa.
Użytkowanie wieczyste to relikt minionej epoki. Rozwiązanie takie funkcjonowało w Związku Radzieckim i stamtąd przywędrowało do Polski. Grunt w użytkowaniu wieczystym nie jest własnością właściciela budynku, który znajduje się na działce. Jest on jedynie „wydzierżawiony” na zdefiniowany okres czasu, lecz cały czas należy do państwa. Teraz, na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, ma się to zmienić.
 

Kto może skorzystać z przekształcenia?

Zgodnie z ustawą przekształcenie dotyczy:
  • właścicieli domów jednorodzinnych, położonych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste;
  • właścicieli domów wielorodzinnych, położonych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne (zarówno osoby fizyczne jak i prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe i deweloperów);
  • właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, którym przysługuje udział w użytkowaniu wieczystym gruntu, (zarówno osoby fizyczne, jak i prawne),
  • właścicieli lokali użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, którym przysługuje udział w użytkowaniu wieczystym gruntu (zarówno osoby fizyczne, jak i prawne).
By stać się właścicielem gruntu, do którego ma się prawo wieczystego użytkowania  nie jest wymagane składanie żadnego wniosku. Zaświadczenie, które potwierdza przekształcenie, wydawał będzie z urzędu organ posiadający w imieniu Skarbu Państwa nadzór nad tą nieruchomością. Zaświadczenie takie ma zostać wydane w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 stycznia 2019 roku. Jeśli właściciel będzie potrzebował wspomnianego zaświadczenia wcześniej, może złożyć wniosek o jego wydanie. Wiąże się to z wniesieniem opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, zaś termin na wydanie takiego zaświadczenia wynosi 4 miesiące lub 30 dni w sytuacji uzasadnionej potrzebą dokonania czynności cywilnoprawnej.
 

Ile to kosztuje?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego następuje odpłatnie. Roczna opłata za przekształcenie jest równa opłacie jaka obowiązywała w dniu 1.01.2019 r.  Opłaty wnosi się przez okres 20 lat. 
Pierwsza opłata – za rok 2019 – płatna jest do 29.02.2020 roku. Pozostałe w terminie do dnia 31.03 począwszy od 2020 roku.
Opłatę można wnieść także jednorazowo. Każdy, kto zdecyduje się na taki manewr, będzie mógł skorzystać z 60% bonifikaty. Jeśli nie zrobi tego w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, bonifikata będzie zmniejszana o 10% w każdym roku – aż do 10% w szóstym roku. 
W każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłat, właściciel gruntu (lokalu, z którego własnością związany jest udział w gruncie) może zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, w kwocie pozostającej do spłaty. Od siódmego roku spłaty nie uzyska już żadnej bonifikaty i będzie musiał spłacić całą należną kwotę.
Samorządy będące dotychczas właścicielami gruntów  przekazanych w użytkowanie mogą wprowadzić dodatkowe bonifikaty, wyższe niż te przedstawione powyżej. Z naszych informacji wynika jednak, że powiaty ani gminy z terenu Małopolski Zachodniej nie zdecydowały się na taki krok.
Po dokonaniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje zaświadczenie, również z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat lub opłaty jednorazowej. To zaświadczenie właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie z działu III księgi wieczystej lokalowej wpisu roszczenia o opłatę.
Sąd pobiera od wniosku o wykreślenie roszczenia opłatę stałą w wysokości:
  • 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej
  • 75 zł – w pozostałych przypadkach.
 

Co z garażami

Zasadniczo przekształcenie dotyczy tylko budynków mieszkalnych, jednak garaże, które położone są na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na cel mieszkaniowy i służą mieszkańcom budynku również będą podlegały przekształceniu.
 
Materiał przygotowano na podstawie materiałów dostępnych na stronie www.miir.gov.pl
 


Lista Ważne tematy
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama