Imię i patron dla szkoły

Od 1 września Szkoła Podstawowa w Woźnikach będzie miała imię „Naszej Przyrody”, a jej patronem zostanie Władysław Szafer.

Pierwsze działania w kierunku nadania imienia i patrona Szkole Podstawowej w Woźnikach zostały podjęte przez społeczność szkolną w sierpniu 2019 roku. W dniu 23 stycznia 2020 roku decyzją Komisji Wyborczej, w skład której wchodzili przedstawiciele Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej, zdecydowano, że szkoła nosić będzie imię „Naszej Przyrody”, a jej patronem zostanie Władysław Szafer – polski botanik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor krakowskiego Ogrodu Botanicznego oraz Instytutu Botaniki UJ. Zajmował się ochroną przyrody, florystyką, paleobotaniką, geografią roślin. Z ogromnym zaangażowaniem walczył o utworzenie rezerwatów i pomników przyrody. Znane są jego działania na rzecz powołania parków narodowych, m.in. Tatrzańskiego, Ojcowskiego i Pienińskiego. Był autorem hasła: „Ochrona przyrody, ochroną człowieka…” Główną pasją profesora była niewątpliwie botanika. Pisał: „Najgroźniejszym wrogiem przyrody jest ludzka głupota i bezmyślność. Nigdy nie złożę broni i nigdy nie odłożę pióra by ratować polską przyrodę”. Profesor jako aktywny obrońca polskiej przyrody nie ograniczał się tylko do działalności na terenie kraju. Obok osobistego wkładu w ochronę rodzimej flory i fauny położył ogromne zasługi na arenie międzynarodowej. Współpracował z Międzynarodowym Komitetem Ochrony Ptaków, Międzynarodową Radą Badań Morza oraz z innymi instytucjami. Tak liczne zasługi Profesora przyniosły zaszczytne wyróżnienia. Został m.in. honorowym członkiem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów oraz Komisji Ekologicznej i Tymczasowego Komitetu Parków Narodowych. Otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Karola w Pradze, a także Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Profesor Szafer był świetnym pedagogiem oraz wychowawcą młodzieży, którą darzył dużą życzliwością. Jedno z najważniejszych życzeń profesora brzmiało: żeby młodzież nauczyć kochać i rozumieć przyrodę, bo to najgłębsze korzenie łączące człowieka z ojczyzną i światem.


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama