Rada ds. ekoMałopolski

5 grudnia odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie Rady ds. EkoMałopolski, która została powołana na podstawie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego.

Głównym celem Rady jest wymiana fachowej wiedzy i informacji w zakresie najważniejszych obszarów ochrony środowiska.
– Środowisko jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie człowieka. Jakość środowiska, a więc jego stan, zasobność i różnorodność ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi i komfort życia. W związku z powyższym Rada będzie stanowiła gremium doradcze Zarządu Województwa Małopolskiego w celu zwiększenia aktywności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska – mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.
Do zadań Rady należy m.in. konsultacja planu działań samorządu w zakresie ochrony środowiska oraz konsultacja projektów dokumentów strategicznych w tym zakresie, m.in. Programu Strategicznego Ochrona Środowiska, Programu ochrony powietrza, Planu gospodarki odpadami, Programu ochrony przed hałasem, Planu Działań dla Klimatu i Energii. Rada będzie także opiniowała EkoInicjatywy – pomysły działań i rozwiązań ekologicznych zgłoszone przez mieszkańców regionu oraz pełniła rolę doradcy programowego projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.
Projekt ekoMałopolska to innowacyjny program mający na celu poprawę jakości środowiska w naszym województwie dzięki podjęciu ambitnych i zdecydowanych działań popularyzujących proekologiczne praktyki i wzmacniających działania programowe.
W skład Rady do spraw ekoMałopolski weszli samorządowcy, naukowcy, lekarze, przedstawiciele organizacji ekologicznych oraz biznesu. Jej przewodniczącym został wicemarszałek Województwa Tomasz Urynowicz, zaś w składzie znaleźli się m.in.: Tomasz Żak – burmistrz Andrychowa, Marcin Zadora – radny Kalwarii Zebrzydowskiej, Marcin Kręźlewicz – przedstawiciel Chełmeckiego Alarmu Smogowego i  Joanna Opyrchał-Ryłko – przedstawicielka Stowarzyszenia Płuca Kalwarii. 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama